نویسنده = رضوانی، رضوان
تعداد مقالات: 1
1. نحوه تحلیل و تفسیر علمی‌شاخص‌ها

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 12-15

آفاق رمضانی؛ شیرین فخری؛ مریم داداشی؛ رضوان رضوانی؛ نجمه مهاجری