نویسنده = حسن پور، سیمین
تعداد مقالات: 1
1. آشپزی سالم

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 36-41

مهندس امیر بحرینی زاده؛ سیمین حسن پور؛ سیده معصومه کاظمی؛ اعظم زیدابادی