نویسنده = شه بخش، سعید
تعداد مقالات: 1
1. خاطرات اردوی تفریحی بهورزان نمونه به چابهار

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 76-77

عبدالشکور ارباب زهی؛ سعید شه بخش