نویسنده = دانشگاه علوم پزشکی، بوشهر
تعداد مقالات: 2
1. سناریوی مرگ کودک(بی توجهی به صابر)

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 76-76

سمیه زراعت پیشه؛ مازیار اسدی


2. اخبار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 86-87

بوشهر دانشگاه علوم پزشکی