نویسنده = شاه پسندی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. کاهش مصرف انرژی با رایانه ها و در رایانه ها

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 12-15

بهزاد شاه پسندی؛ مهندس سید کاظم بحرینی