نویسنده = معصومه، محمودی مجد آبادی
تعداد مقالات: 1
1. مراقبت دهان و دندان گروه سالمندان

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 16-20

محمودی مجد آبادی معصومه؛ سعیده هاشمزهی؛ منصور بامری؛ معصومه کلوانی؛ فریبا صحراپور