نویسنده = کیانپور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با نحوه چیدمان و نگهداری قفسه داروها

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 58-61

دکتر احسان عادلی؛ افسانه مهرآرا؛ داود علی پور؛ راضیه محمدواحدی؛ فاطمه کیانپور؛ فرازنه فرخیان