نویسنده = مرادی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. خود کار آمدی و چگونگی تأثیر خود کارآمدن بر رفتار

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 76-78

فاطمه مرادی؛ مهشید رفیعیان