نویسنده = دهرآزما، دکتر بهروز
تعداد مقالات: 1
1. گوناگون( جهت یابی به کمک عناصر و عوامل طبیعی)

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 96-97

امید رضا نخعی؛ دکتر بهروز دهرآزما