نویسنده = شاهینی سوق، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی تشویق صحیح مردم به مشارکت در حوزه سلامت

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 2-4

وحیده باهوش؛ فاطمه شاهینی سوق