نویسنده = رحیمی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. خودمراقبتی در سالمندی

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 14-17

مدینه شهنوازی؛ منصور بامری؛ فرهاد رحیمی؛ فرشته غلامی