نویسنده = حق گشایی، ثمانیه
تعداد مقالات: 1
1. خود مراقبتی اجتماعی

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 8-9

ثمانیه حق گشایی؛ راضیه محمد واحدی؛ صغری حجازی