نویسنده = امینی، شورش
تعداد مقالات: 1
1. آثار ادبی

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 70-71

شورش امینی؛ فخرالدین عطایی