نویسنده = رواتی، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی انتقال اخبار ناگوار به دیگران

دوره 29، شماره 97، تابستان 1397، صفحه 40-43

صدیقه رواتی؛ صفیه فقانی؛ مدینه شهنوازی؛ منصور بامری