نویسنده = فرید پاک، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. راهنمای مدیریت استرس

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 16-21

افسانه فرید پاک