نویسنده = گرمرودی شره جینی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامدهای چاقی در کودکان

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 50-52

سیده فاطمه افراز؛ عوض چالش؛ مریم سراوانی؛ سمیه گرمرودی شره جینی