نویسنده = داودی نژاد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 74-74

مژگان اعتبار؛ فاطمه داودی نژاد