نویسنده = میر شفیعی، دکتر پری
تعداد مقالات: 1
1. تحکیم زندگی با مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج

دوره 28، شماره 94، بهار 1396، صفحه 72-74

صدیقه حدادی؛ دکتر پری میر شفیعی؛ حسین رضایی؛ عشرت فیروزی؛ ویدا هاشمیان