نویسنده = شهدادی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 34-36

طاهره بیگ زاده؛ مرضیه شهدادی؛ زهرا سورگی؛ منصوره عباسی