نویسنده = جعفری، یداله
تعداد مقالات: 1
1. نظام مراقبت سندرومیک

دوره 24، شماره 87، بهار 1392، صفحه 42-43

یداله جعفری