نویسنده = اجرایی، علیر ضا
تعداد مقالات: 1
1. پایش منابع آب آشامیدنی

دوره 24، شماره 87، بهار 1392، صفحه 66-68

علیر ضا اجرایی؛ افسانه پژهان؛ نسرین خوبانی