نویسنده = محقق شریفی، عصمت
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با چند بیماری دهانی

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 2-5

عصمت محقق شریفی؛ دکتر فاطمه مستان