نویسنده = فرحی شاهگلی، جواد
تعداد مقالات: 2
1. تجربه و دست آوردهای مبارزه با بحران کرونا با تاکید بر فعالیت تیم های سلامت

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 30-33

جواد فرحی شاهگلی؛ زین العابدین تاری نژاد


2. مشتری محوری در نظام سلامت

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 12-14

بهزاد جعفری‌نیا؛ فریده صفاریزاده؛ جواد فرحی شاهگلی؛ ویدا هاشمیان