نویسنده = حسین پور، دکتر علی
تعداد مقالات: 1
1. ویروس پاپیلومای انسانی HPV و آزمایش غربالگری

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 64-67

فرشید فرضی پور؛ دکتر مهین صادق نژاد؛ دکتر علی حسین پور