نویسنده = مهندس حامد حاج محمدی
رفع مشکلات ارتباطی اینترنت یا شبکه

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 44-47

مهندس سید کاظم بحرینی؛ مهندس حامد حاج محمدی