نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی سالمند از نظر دمانس

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 70-73

زهرا کچویی؛ بنفشه اسبکیان؛ غلامحسن رستم پور


سالمند و بی‌ اختیاری ادراری

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 60-62

زهرا کچویی؛ بنفشه اسبکیان