نویسنده = ���������������� ����������
هنر خوب حرف زدن (تقویت فن بیان و سخنرانی)

دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 22-25

نسرین شیروانی؛ علیرضا شاقلیان؛ ایران براتپور


چگونگی تشویق صحیح مردم به مشارکت در حوزه سلامت

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 48-51

نسرین شیروانی؛ علیرضا شاقلیان؛ ایران براتپور