نویسنده = دکتر منصوره صافی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. تک فرزندی و پیامدهای آن از بُعد اجتماعی وفردی

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 64-65

گیتی هاشمی؛ سیما جلالی؛ دکتر منصوره صافی‌زاده