اعضای هیات تحریریه

سلام

مدیر مسئول

دکتر غلامحسن خدایی

مشاور ریاست دانشگاه در حوزه اجتماعی و مدیرمسؤول فصلنامه بهورز

khodaeeghmums.ac.ir

سردبیر

دکتر سیدکاظم فرهمند

قائم مقام و معاون فنی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سردبیر فصلنامه بهورز

farahmandk1mums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا رئیسی

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

aaaaaaaayahoo.com

دکتر جعفر صادق تبریزی

قائم مقام معاونت بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

aaaaaaaaaayahoo.com

جانشین سردبیر

رامش نشاط

کارشناس ارشد مامایی وmph بهداشت باروری کارشناس مسؤول دفتر فصلنامه بهورز و عضو هیأت تحریریه

neshatr1mums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

خاطره بره مقدم

کارشناس ارشد سلامت باروری و مدیریت دولتی کارشناس دفتر فصلنامه بهورز و عضو هیأت تحریریه

moghadamkh1mums.ac.ir

دکتر مهدی قلیان اول

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

gholianam1mums.ac.ir

دکتر محمدحسن درخشان دوغایی

مدیرتوسعه شبکه وارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

derakhshanh1mums.ac.ir

دکتر ندا اخروی

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

okhravin1mums.ac.ir

دکتر محمد رضا جویا

رییس اداره کاهش خطر بلایا معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

juyamr1mums.ac.ir

دکترمحمد احمدیان

مدیر گروه سلامت خانواده ،جمعیت ومدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ahmadianm1mums.ac.ir

مهندس علی اصغر حسنی یزدی

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

hasaniyaa1mums.ac.ir

دکتر زهرا اباصلتی

رئیس گروه تخصصی بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

abasaltiz1mums.ac.ir

فهیمه ناظران‌پور

کارشناس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nazeranpoorf1mums.ac.ir

دکتر محمدجعفر صادقی

مدیر پیشگیری مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sadeghimj1mums.ac.ir

دکتر فتح اله فانی خشتی

رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

fanif1mums.ac.ir

دکتر مجید جعفری‌نژاد

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

jafarinejadbm1mums.ac.ir

دکتر زهرا عبداللهی

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

abdollahi2health.gov.ir

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

hajebi.ahmadgmail.com

دکتر سیدحامد برکاتی

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

barakatihealth.gov.ir

دکتر محمداسماعیل مطلق

مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر بلایا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

motlaghhealth.gov.ir

دکتر احمد جنیدی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

hajebihealth.gov.ir

دکترمحمدمهدی گویا

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

gouyahealth.gov.ir

دکتر افشین استوار

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

aaaaaayahoo.com

دکتر حمید صمدزاده

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

aaaaayahoo.com

دکترغلامحسین ویسی

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

veisi.ghhealth.gov.ir

دکتر محمدرضا رهبر

مدیر گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

mrzrahbaryahoo.com

شبنم صادقی خو

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

shabnam_sadeghikhoyahoo.com

مریم شریفی‌یزدی

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

maryamsharifi91yahoo.com

دکتر ناهید نوائیان

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

navaeianhealth.gov.ir

دکتر‌هستی ثنایی‌شعار

کارشناس گروه مدیریت نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

hastisanaeeyahoo.com