نویسنده = نیشابور دانشکده علوم پزشکی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی کتاب (مادر یک دقیقه ای)

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 17-17

افسانه دلخوش


2. اخبار دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 82-83

نیشابور دانشکده علوم پزشکی