اختلال‌های تغذیه‌ای سالمندان

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

3 مربی مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

4 کارشناس سلامت خانواده فردوس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

5 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

6 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

موضوعات


×   راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی جلد 1

×   اصول تغذیه رابینسون، ترجمه ناهید خلدی

×   نوه‌ابراهیم  عبدالرحیم، عبدالهی بیژن؛ توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی: 1386.

×   WWW.AMS.ac.ir فرهنگستان علوم پزشکی

×   http//:www.beytoote.com