خود کار آمدی و چگونگی تأثیر خود کارآمدن بر رفتار

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موضوعات


  • برنامهجامعدرسی  آموزشسلامت تألیفوتدوین :دکترناصرمحمدیدکترشهرامرفیعیفر
وهمکاران  تحتنظر :دکترمحمداسماعیلاکبری ودکترحمیدرضاجمشیدی