نظام ارجاع الکترونیک و اهمیت آن در مراقبت‌های بهداشتی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت محیط و حرفه ای آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

2 مدیرگروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناس گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


× کاظمیان محمود ،کاویان تلوریفاطمه. ارزیابینظامارجاعدربرنامهپزشکخانوادهروستایی،بامعیارجامعیتمراقبت‌ها. مجلهتحقیقاتنظامسلامتحکیم. بهار96،دورهبیستم،شمارهاول،پیاپی76. ص 9-16.

× نصراللهپورشیروانی سیدداود،  میکانیکی ابراهیم، اشرفیانامیری حس،کبیر محمدجواد، جعفری ناهید و همکاران.بررسیوضعیتنظامارجاعبیماراندربرنامهپزشکخانوادهوبیمهروستاییدراستانهایشمالیایران1391. بهمن 1392. دوره 23.شماره 109. ص(27-35).

× دستورالعمل نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق شهری. نسخه1. تهران. خرداد ماه 1389.

× سطح بندی مراقبت های بهداشتی http//: vista.ir

× رجایی سهیلا. نظام ارجاع و پزشک خانواده. شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، 19دی 1395.

× فرحنازفولادبند.نظامارایهخدماتبهداشتیدرمانیکشور،  اخلاقحرفهایبهورزی. بهار سال1392. ص9

× مرکز مدیریت شبکه. دستورالعمل اجرایی برنامه در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالای 20هزار نفر- نسخه 4. مرداد 1396 ص10

× گروه توسعه شبکه. بسته آموزشی خدمتی مراقب سلامت جامعه www.phc.umsu.ac.ir