اهمیت بررسی سلامت روان در برنامه تحول سلامت

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

3 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


v     شریعت، وحید و همکاران. بسته آموزش و راهنمای عمل ویژه کارشناسان سلامت روان، بازبینی 1394.

v     راهنمای مراقبت از بیماری‌های روانپزشکی بزرگسالان (ویژه پزشکان)-1378-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

v World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 Update. Geneva, Switzerland: WHO Press, 2008.

v Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62:617–627.

v Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Chatterji S, Lee S, Ormel J, Ustün TB, Wang PS. The global burden of mental disorders: an update from the WHO World Mental Health (WMH) surveys. Epidemiol Psichiatr Soc 2009;18(1):23–33.

v Xu JQ, Kochanek KD, Murphy SL, Tejada-Vera B. Deaths: final data for 2007. National Vital Statistics Report 2010;58(19).

v Hebert LE, Scherr PA, Bienas JL, Bennett DA, Evans DA. Alzheimer’s disease in the U.S. population: prevalence estimates from the 2000 census. Arch Neurol 2003;60:1119–22.

v     امین اسماعیلی، معصومه. بهداشت روان چیست؟

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://www.iranmentalhealth.hbi.ir/Importance.htm

v WHO, Evidence, Information and Policy, 2000

v     مطالعه بار بیماری‌ها سال 1383-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی