خودمراقبتی در پیشگیری از خودکشی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×  مرادیان بهرام، میرحسینی زینب السادات.  روانشناسی خودکشی‏(راهبردهای نوین در جهت کاهش و جلوگیری از خودکشی)‏- استفان پالمر.

×   امیر حسینی خسرو، مهارت‌های حل مسأله، نویسنده:

×   دستورالعمل‌هایطرحادغامبهداشترواندر1365 ) P.H.C ) وزارتبهداشت،درمانوآموزش

×   حسنزادهسیدمهدی، متن آموزشیتهیهشدهدرموردخودکشی(1386).

×   دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی. مداخله مختصر برای مدیریت خودکشی(1394).