نگاهی به روشها و اهداف یادگیری الکترونیک

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 مدیر و مربی بهداشت محیط مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3 عضو دبیرخانه فصلنامه بهورز

4 کارشناس آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×ذوالفقاری، میترا؛ مهرداد، ندا و همکاران؛ «تأثیردوروشآموزشالکترونیکوسخنرانیبریادگیریدرسبهداشتمادروکودکدانشجویانپرستاری»

×فرهادی، ربابه؛ «آموزشالکترونیکی پارادیمجدیددرعصراطلاعات» فصلنامه علمی- پژوهشی پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 21 ، شماره یک، پاییز1384

×غلامحسینی، لیلا؛ «یادگیری الکترونیک وجایگاه آن در نظام آموزش دانشگاهی»

×امامی، حسن؛ اقدسی، محمد؛ آسوشه، عباس؛ «یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی»

×دست‌رنجی، حکیمه؛ مراجع و تازه های علمی، «نظام آموزش باز و از راه دور(کارآیی اقتصادی، مزایا، آموزش الکترونیکی) » مجله پیک نور، سال چهارم، شماره دوم، ص 125تا131 سال 1385