خودمراقبتی سازمانی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

2 کارشناس آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی دزفول

3 کارشناس مسؤول آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 رابط فصلنامه بهورز و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

موضوعات


×  کوشا، احمد؛ پریانی، عباس. «بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت»

×   رفیعی فر، شهرام و همکاران. «دستورعمل وزارتی اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی»

×  مطلبی قاین، مسعود ؛ کشاورز محمدی، نسترن. «ارزیابی خودمراقبتی در محل کار»

×  سایت آوای سلامت iec.behdasht.gov.ir

×  دفترآموزش وارتقای سلامت وزارتخانه، «دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی»

×  دفترآموزش وارتقای سلامت، «راهنمای ارتقای سلامت در محل کار»

×     بسته اطلاعاتی نظام خودمراقبتی در سازمان‌ها (یک عمرسلامت باخودمراقبتی)