غربالگری ناهنجاری‌های مادرزادی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسنده

مدیر مرکز آموزش بهورزی بوئین‌ زهرا دانشگاه علوم پزشکی قزوین

موضوعات


×     دستورالعمل کشوری غربالگری ناهنجاری جنینی

×     بارداری و زایمان ویلیامز 2014

×     جنین شناسی پزشکی لانگمن ترجمه روشنک قطبی وهمکاران، سال 1391 

 

CVS: Charonic Villus Sampling.1

2.NTD: Neural tube defects

حضور تعداد غیرعادی کروموزم‌ها در یک سلول است به عنوان مثال 45 یا 47(آنوپلویید) Aneuploidy:.3

کروموزوم به جای معمول 46 کروموزوم حالتی که در آن سه دسته کروموزوم وجود دارد(تریپلوییدی)Triploidy:.4

5.NT: Nuchal-translucency