خودمراقبتی و دندان سالم

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 بهورز خانه بهداشت ینقاق یک شهرستان گالیکش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 بهورز خانه بهداشت اسماعیل آباد شهرستان گالیکش دانشگاه علوم پزشکی گلستان

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

موضوعات


×      پیترسون،الجی؛تویتمن .اس. 1383وارنیشفلورایدترجمه مسعودشعبانی .تهران: معاونتسلامتادارهسلامت دهانودندان .

×      شعبانی .مسعودوهمکاران.  1381سیلانتتراپیوترمیمبدونتروما. اردبیل: دانشگاهعلومپزشکیاردبیل .

×      وزارتبهداشت، درمانوآموزشپزشکی.1381، مجموعه دانستنی‌هایسلامتدهانودندان. تهران: ادارهسلامت دهانودندان.

×      www.dentaliau.ir

کتاب سلامت دهان و دندان