بهداشت (سلامت) باروری چیست؟

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول باروری سالم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

3 پزشک بیمه روستایی شماره یک دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

موضوعات


×      دکتربهرامی، حمید رضا و همکاران، بهداشت باروری در بانوان، انتشارات قاف مشهدالرضا

×      درسنامۀ طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، پارک 2002، جلد اول، فصل چهارم، صفحۀ 292

دکتر فاطمه رمضان زاده، دکتر مامک، کتاب جامع بهداشت عمومی، فصل 11، گفتار 10، 285