راهکارهای تغییر نگرش و باور درباره بیماری سرطان

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسنده

رئیس گروه سلامت روانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


-      کتاب روانشناسی بالینی سلامت، دکتر اسحق رحیمیان بوگر، 1388

-      پژوهش تأثیر آموزش امید درمانی در امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان، معصومه موحدی و همکاران 1391

-      پژوهش ارزیابی ارتباط بین سلامت مردان و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی، مردانی و شهرکی، دانشگاه سلامت علوم پزشکی همدان