روایت مدیریت بحران توسط بهورز روستای زلزله زده «کوییک»

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

بهورز خانه بهداشت کوییک حسن شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب کرمانشاه

موضوعات