واکسن پنتاوالان را بیشتر بشناسیم

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

2 کارشناس بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×     دستورالعمل کشوری ایمن‌سازی