تغذیه در سنین نوجوانی و جوانی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت استان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

موضوعات


×     کتاب تغذیه در سنین مدرسه،مؤلف دکتر زهرا عبدالهی و همکاران.

×     کتاب مجموعه آموزشی تغذیه برای تیم سلامت در برنامه پزشک خانواده.

×     نیازهای تغذیه‌ای نوجوانان و جوانان، سایت به سایت نویسنده دکتر ناهید عزالدین زنجانی.