کارکنان موفق مهم‌ترین سرمایه سازمان

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 کارشناس مسؤول گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

موضوعات


×    مقدمه‌ای بر توانمندسازی سرمایه‌های انسانی نویسنده، آذر پیشه‌گر

×    شاخص‌های مدیران موفق در سازمان‌ها: از مقاله محمد میرزایی

×    شاخص‌های مؤثر از سنجش سرمایه‌های انسانی: از مقاله جبیب‌اله جوانمرد

×    آشنایی با مفاهیم سرمایه انسانی از مقاله صابر حسنعلیزاده

شاخص‌های کارمند نمونه از نهج البلاغه