اثر ورزش در سلامتی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قم

2 مدیر گروه گسترش،دانشکده علوم پزشکی گراش

موضوعات


×  www. Sid.ir      

×  عبدلی ، بهروز (۱۳۸۶)، مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی و ورزش، چاپ دوم، انتشارات بامداد کتاب

×  پناهی، ایمان (۱۳۸۸)، ورزش و اضطراب، www.tebyan.ir

×  دانغیان، مارینا (۱۳۸۸)، تأثیر ورزش بر حافظه، forum.ayaran.com