سناریوی مرگ مادر سندرم «هلپ» را جدی بگیرید

نوع مقاله: سناریوی مرگ

نویسندگان

1 مدیر گروه سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 کارشناس سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی گلستان

موضوعات