خودمراقبتی در سفر

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


l    سایت گوگل، روزنامه همشهری، راهنمای خودمراقبتی در سفر

l    سایت گوگل، روزنامه همشهری، توصیه های سفر

l    سایت گوگل، کلینیک جامع آموزش پزشکی، 26 نکته در سفرهای تابستانی

l    سایت گوگل، اخبار آکانیوز، غذای سالم در سفر

l    سایت گوگل، شاهینا، ایمنی در سفر