خودمراقبتی اصناف در ارتقای سلامت

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، مدیر بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس مهندسی بهداشت محیط، کارشناس برنامه مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


l    بسته‌های آموزشی و اطلاعاتی "خودمراقبتی " وزارت بهداشت

l    مبانی ایمنی موادغذایی  ترجمه وزارت بهداشت

دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی  مرکز سلامت محیط کار