حفظ سلامت از دیدگاه طب سنتی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشجوی تخصصی رشته طب سنتی

موضوعات


l    کتاب «اصول حفظ سلامتی»، دکتر محسن ناصری

l    کتاب «مروری بر کلیات طب سنتی ایران»، دکتر محسن ناصری

l   کتاب «حفظ الصحه ناصری»